ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №459

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на фондация “Български център за джендър изследвания - клон Хасково“, за имот – частна общинска собственост, представляващ::  помещения №6 и №7 /преходни/, помещения №8, №9 и №10  на четвърти етаж  на сграда на ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с обща площ 87 кв.м., със срок на ползване 5 /пет/ години.

2. Всички разходи, свързани с текущата поддръжка на имота и експлоатационните разходи са за сметка на ползвателя.

3.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/