ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №457

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОСТИ дължимите държавни вземания на Н. Б.Р., с адрес: гр.Хасково, представляващи задължение по обвинение по чл.242 от Наказателния кодекс и наложена глоба в размер на 100 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/