ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №448

 

 

 

        І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и открива процедура за учредяване право на строеж за:

        1. Застрояване на Търговски обект №2 със ЗП – 42 кв.м. в ПИ с идентификатор 77195.726.216 по КК на гр.Хасково, с начална тръжна цена 3 700.00 лева без ДДС.

        ІІ. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/