ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №447

 

 

        На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

        1.Приема годишния счетоводен отчет за 2016 г. на “Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

        2.Освобождава от отговорност управителя на “Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/