ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №446

 

         На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

        1.Приема годишния счетоводен отчет за 2016 г. на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

        2.Освобождава от отговорност управителя на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

        3.С печалбата в размер на 17 644,21 лв.  към 31.12.2016 г. да се покрие натрупаната загуба от предходни години.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/