ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №445

 

 

На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част на капитала на търговските дружество, Общински съвет – Хасково реши:

        1. Приема годишния счетоводен отчет за 2016 г. на „Център за психично здраве - Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

        2. Освобождава от отговорност управителя на „Център за психично здраве – Хасково“ЕООД – гр.Хасково.

        3. С натрупаната печалба в размер на 1965 лв. да се покрият загубите от предходни години.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/