ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №443

 

 

           На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 28, ал. 4 от Наредба № 3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

        1.Приема годишния счетоводен отчет за 2016 год. на „Обреден дом“ ЕООД – гр. Хасково.

        2. Освобождава от отговорност управителя на „Обреден дом“ ЕООД – гр. Хасково.

        3. Натрупаната печалба от 1 620.22 лв. към 31.12.2016 год. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/