ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

РЕШЕНИЕ №438

 

 

        І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя свое Решение №316 от 25.11.2016 г., в частта на т.1, както следва:

       „1. На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да одобри Годишен план за ползване на дървесина за 2017 год. в горските територии собственост на Община Хасково, в размер на 13 450 пл.м3 /плътни метри кубични/ лежаща маса.”

 

        ІІ. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково изменя свое Решение №345 от 16.12.2016 г., в частта на т.1,  както следва:

        „1.  Годишното ползване от горски територии, собственост на община Хасково за 2017 г., да бъде в размер до 13 450 плътни куб.м. лежаща маса, както следва:

- до 3 000 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

- до 10 450 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения.”

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/