ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет -  Хасково

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на разпоредби в Наредбата за управление на

                   общинските пътища на територията на Община Хасково.

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        На основание чл.28, ал.2 от ЗНА ви представям следните мотиви, които налагат приемането на изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково, приета с Решение №394 от 28.10.2005 г. на Общински съвет – Хасково.

        В Общински съвет - Хасково е депозиран Протест на Окръжна прокуратура - Хасково против разпоредбите  в чл.1, ал.2; чл.19, ал.1, т.1-4; чл.21, ал.4; чл.22, т.1-4; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27, т.1 и т.3; чл.28, ал.1, т.4; чл.29, ал.2; чл.31; чл.32 , т.1-3; чл.66, ал.1 в частта „от 100 до 1000 лв.” и чл.67, ал.2 в частта „от 150 до 1500 лв.”, чл.68 в частта „от 150 до 1500 лв.” и в частта „от 250 до 2500 лв.” от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково.

        Мотивите за това са, че посочените разпоредби са в противоречие със Закона за пътищата и с Наредбата за специално ползване на пътищата на Министерски съвет, които са актуални към настоящия момент.

         Наредбата за специално ползване на пътищата е приета с ПМС №179 от  04.07.2001 г. (обн. ДВ.бр.62 от 13.07.2001г.; изм. ДВ.бр.14 от 14.02.2006г.; изм. ДВ.бр.93 от 17.11.2006г.; изм. ДВ.бр.79 от 09.09.2008г.;  изм. ДВ.бр.60  от 07.08.2012г.;  изм. и доп. ДВ.бр.1 от 04.01.2013г.; изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15.11.2016г.)

         Противоречията в разпоредбите на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково, с текстовете от Наредбата за специално ползване на пътищата и Закона за пътищата, са следните:

         1. В чл.1, ал.2 от Наредбата за управление и на общинските пътица на територията на Община Хасково (Наредбата), са възпроизведени видове пътища, които са изключени от предмета на приложение на Закона за пътищата по силата на чл.1, ал.2 от същия. Тъй като наредбата е издадена по силата на закона, който изключва от предмета си на регулация определени пътища, не е необходимо в подзаконовия нормативен акт повторно да се регламентира и то чрез изключване нейния предметен обхват.

         2. В чл.19, ал.1 от Наредбата не е въведено като условие за издаване разрашение за специално ползване на пътя осигуряването на безопасност на автомобилното движение, съгласно изискванията на ЗДвП, установено със становище на органите на МВР, а съгласно Наредбата за специално ползване на пътищата – чл.6, ал.1, т.5, регламентираща същата материя, но по отношение на републиканската пътна мрежа подобно положение императивно не позволява издаването на разрешение за специално ползване.

 

         3. В чл.21, ал.4 от Наредбата е посочено, че разрешението за специално ползване по ал.2 е валидно за срок от една година. В случая се касае за търговски крайпътни обекти и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на §1, т.9 от Закона за пътищата /ЗП/, за получаването на разрешение на строеж, за които се изисква предварително разрешение за специално ползване.

         Съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за специално ползване на пътищата, издадена от Министерскисъвет, разрешението за специално ползване е валидно за срок от две години. 

         Специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, която управлява пътя /чл.18, ал.1 от ЗП/. То се извършва при условия и ред, определени в нарочен акт, чиито разпоредби са повелителни, като при всеки разрешителен режим. В случая  общинската Наредба следва да съответства на наредбите по чл.23 от ЗП и по-конкретно на Наредбата за специално ползване на пътищата на МС.

 

         4. В чл.22 от Наредбата са посочени придружаващите искането за издаване на разрешение за специално ползване документи. Те не съответстват на изискуемите за същия случай документи, предвидени в Наредбата за специално ползване на пътищата, издадена от Министерския съвет:

         - с разпоредбата на т.1 от общинската наредба се изисква удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, като едновременно с това липсва изискването за удостоверяване на липсата на публични задължения;

         - в общинската Наредба липсва изискване за представяне на становище на органите на МВР, което е заложено в т.5 от Наредбата за специално ползване на пътищата на МС /НСПП/;

         - изискването в НСПП на МС в т.5 на чл.9 за представяне на съгласуван технически проект част „Пътна” и част „Организация на движението”, са заменени в общинската Наредба с „подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта”, към който да са приложени: схема с точното километрично разположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка и напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.

 

         5. Не съответства на въведените в ЗП и НСПП на МС изисквания посоченото в чл.24, ал.1 от общинската Наредба задължение за представяне при депозиране на искане за получаване на разрешение за специално ползване на пътя, чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, да се удостоверява актуална съдебна регистрация.

 

         6. В разпоредбата на чл.26, ал.2 от общинската Наредба е определен срок на действие на разрешението за специално ползване на пътя за рекламни съоръжения в обхвата му от една година. Разпоредбата противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно НСПП на МС, където в чл.13, ал.2 за същото разрешение за специално ползване е определен срок от шест месеца.

 

         7. Не са съобразени с посочените в чл.14 от НСПП на МС въведените в чл.27 от общинската Наредба изисквания за представяне на документи, придружаващи искането за получаване на разрешение за специално ползване на пътя за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В Наредбата не е посочено удостоверяването на липса на публични задължения, а такова е налице в наредбата на Министерския съвет в т.1 на чл.14 от същата. В т.1 от общинската Наредба пък се изисква представянето на документ за актуална съдебна регистрация, каквото изискване няма в НСПП на МС. В общинската Наредба липсва изискването за представяне на нотариално заверено съгласие на собственика на земята, копие от документ за собственост и актуална скица, каквото изискване има въведено в НСПП на МС. В общинската Наредба не е въведено изискване за представяне и на протокол за предварителен оглед от администрацията, упрявлаваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересованото лице, в който се съдържат и мерки за безопасноств съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа, както е сторено в чл.14, т.5 на НСППП на МС.

 

         8. Не съответства на въведеното с чл.15, ал.1, т.4 от НСПП на МС изискване рекламното съоръжение в целия си габарит да отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м, регламентираното в общинската Наредба правило в чл.28, ал.1, т.4 рекламното съоръжение в целия си габарит да отстои най-малко на 3 метра от ръба на пътната настилка, без да има изискването за отстоянието на носещата колона.

 

         9. В разпоредбата на чл.29, ал.2 от общинската Наредба е въведено изискване искането за получаване на разрешение за специално ползване на пътя да се придружава от удостоверение за актуална съдебна регистрация, каквото изискване липсва в разпоредбата на чл.16, ал.2 на НСПП на МС, регламентираща придружаващите документи към искане за издаването на такова разрешение по отношение на републиканските пътища.

 

         10. Разпоредбата на чл.31 от общинската наредба не съответства на новата редакция на чл.18 от НСПП на МС. Не е използвана същата терминология относно видовете дейности- „прокарване”, вместо „изграждане”, липсва уточнението за мястото на извършване – „в обхвата на пътя и в обслужващата зона”, не са наименовани еднакво комуникационните съоръжения, акто в общинската наредба са определени като „надземни проводи и съоръжения”, а в НСПП на МС, като „линейни или отделно стоящи съоръжения”.

 

         11. Несъответствие на общинската Наредба с тази, регламентираща същата материя в НСПП на МС, с изменението от 2016 г., е налице и в чл.32 от първата с чл.19 от втората. То се изразява в различната терминология по отношение на строителните дейности и търсения с тях резултат, като в първата е използвано понятието „проводи и съоръжения”, а във втората – „линейни и отделно стоящи съоръжения”.

 

         12. Налице е несъответствие на предвидените санкции в административно-наказателните разпоредби на общинската Наредба с тия в Закона за пътищата за едни и същи нарушения.

         Така за описаните в чл.66 от общинската Наредба нарушения е предвидена глоба от 50 до 100 лева, докато съгласно ЗП глобата е в размер от 100 до 200 лева, като при повторност глобата по наредбата е от 100 до 250 лева, а съгласно закона е от 500 со 1000 лева. За предвидените в чл.67 нарушения, съвпадащи с тия посочени в чл.53 от ЗП глобата е от 100 до 1000 лева, а в закона тя е определена в размер от 1000 до 5000 лева, като при повторност в Наредбата е предвидена глоба в размер от 150 до 1500 лева, докато в закона при същите условия предвидената глоба е в размер от 2000 до 7000 лева.

         Несъотвествие е налице и относно предвидените имуществени санкции за същите нарушения, извършени от юридически лица, определени съответно от общинската Наредба в чл.68 с тия, определени в чл.54 от ЗП, като в Наредбата при такъв субект на нарушение по чл.66 и 67 е предвидена санкция от 150 до 1500 лева, а в закона – те са отдиференцирани – за нарушения по чл.52 – глоба от 2000 до 5000 лева, а по чл.53 – глоба от 3000 до 8000 лева.

         Несъответствие е налице и при регламентацията на санкциите при повторно извършени нарушения от юридически лица, като в Наредбата е предвидена глоба в размер от 250 до 2500 лева, а в чл.54 е предвидено за нарушения по чл.52 глоба от 2000 до 7000 лева, а за нарушение по чл.53 – от 4000 до 12 000 лева.

 

         13. В т.1 на чл.33 от общинската Наредба е посочено, че към искането заинтересованото лице трябва да приложи удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.

         Такова изискване според НСПП на МС няма, но в чл.20, т.1 е въведено изискване за представяне на декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка, а в чл.20, т.2 – представяне на удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК. Такива задължения не са въведени в общинската Наредба.

         В общинската Наредба е въведно изискване към искането за издаване на разрешение за специално ползване на пътя да бъде приложен технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя. Тази регламентация не съотвества на разпоредбите на НСПП на МС, регламентиращи придружаващите същото по вид искане проектни документи, а именно: в чл.20, т.4 от НСПП на МС е посочено, че към искането следва да бъде приложен съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част „Пътна” и част „Организация на движението”.

 

         С Наредбата за управление на пътищата на територията на община Хасково следва да бъде спазена рамката, наложена в чл.76, ал.3 от АПК, според която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно занчение, което изисква при издаване на подзаконов нормативен акт Общинския съвет винаги да се съобразява стриктно с нормативния акт от по-висок ранг, какъвто в случая се явява НСПП на МС.

        Предвид изложеното, за постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт и привеждането му в съответствие с акт от по-висока степен, в случая Закона за пътищата и НСПП на МС, е необходимо изменение на общинската Наредба в горецитираните текстове.

        Предвидените изменения на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково не изискват допълнителни финансови средства. Настоящият проект за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на българското законодателство /Закона за пътищата/, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

 

        Мотиви за необходимостта от намаляване срока за обществена консултация съгласно чл. 26, ал.4 от ЗНА: Срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. Чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.”

        В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконови нормативни актове .  Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. В придружително писмо от Окръжна прокуратура - Хасково е указано, че ако до разглеждане на делото в Административен съд – Хасково, (насрочено на 14.06.2017 г.), Наредбата бъде изменена, протестът ще бъде оттеглен. Принципът на процесуална икономия е основен за административното и съдебно-административното производство. Налице е достатъчна обективна обосновка  за съкращаване на срока на консултациите.

 

        Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

         1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково отменя разпоредбите в чл.1, ал.2; чл.19, ал.1, т.1-4; чл.21, ал.4; чл.22, т.1-4; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27, т.1 и т.3; чл.28, ал.1, т.4; чл.29, ал.2; чл.31; чл.32, т.1-3; чл.33, т.1 и т.3;  чл.66, ал.1 в частта „от 100 до 1000 лв.” и чл.67, ал.2 в частта „от 150 до 1500 лв.”, чл.68 в частта „от 150 до 1500 лв.” и в частта „от 250 до 2500 лв.” от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково.

 

         2. За неуредените случаи в Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково в отменените й части с т.1 от решението, се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата на Министерски съвет.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/