ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №435

 

 

 

    

На основание чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл.96 и 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково реши:

       

Да бъдат предоставени необходимите средства по бюджетите на общинските и държавни училища, детски градини, социални и общински здравни заведения на територията на град Хасково, на база  посещаемостта на деца, ученици, лежащо болни и пребиваващи в социалните центрове и домове. Средствата да бъдат целеви и да бъдат осигурени в рамките до 50 (петдесет) %  от резерва за непредвидени и неотложни нужди на община Хасково.

 

               

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/