ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №432

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

                                      

ОДОБРЯВА:

 

 

Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „АРДА“ в участъка от стълб №7 до стълб №18“, попадащ в землището на кв.“Болярово“, гр. Хасково

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/