ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №430

 

 

 

         

На основание чл.21 ал.1 т.12  от ЗМСМА и във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Хасково приема Отчет  за 2016 година за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Хасково 2014 – 2017 година, Програма за управление на дейностите  по отпадъците на Община Хасково 2012 – 2017 г. и Програмата за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково и План за действие до 2020 г.

 

 

 

               

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/