ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №425

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

1. Удължава срока на Договор за наем с рег. №330/01.08.2014 год. между Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания“ и Община Хасково за обекти: Помещения с площ 92,00 кв.м.,  находящи се на бул. “България“№164, гр.Хасково до 31.05.2021 год. Наемателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на анекс към договора.

 

         

               

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/