ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №418

 

 

         

               

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 9 от ЗОС; чл.4, ал.2 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и открива процедура за учредяване на правo на строеж за:

  1. Застрояване на 4 /четири/ броя търговски обекта в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково, разположени в Г-образна конфигурация, източно от жилищен блок на бул. „В.Левски“№34. Всички обекти са с височина до 4,5м. Застроената площ и началната тръжна цена за обектите са както следва:
  • Обект №1 – 83 кв.м. – с начална тръжна цена 7400 лв. без ДДС;
  • Обект №2 – 72 кв.м. - началната тръжна цена 6400 лв. без ДДС;
  • Обект №3 – 81 кв.м. - началната тръжна цена 7200 лв. без ДДС;
  • Обект №4 – 80 кв.м. - началната тръжна цена 7000 лв. без ДДС.

  

                                                                                    

        II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/