ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №417

 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с §10 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Хасково реши:

 

1. Дава съгласие Община Хасково да придобие в собственост имотите на Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров“ - гр.Хасково, актувани с Актове за държавна собственост: №6023 от 06.11.2009 г.; №6019 от 14.09.2009 г.; №6022 от 24.09.2009 г.; №6024 от 12.11.2009 г.; №6900 от 12.04.2016 г.; №6898 от 12.04.2016 г.; №6904 от 26.04.2016 г.; №6300 от 13.03.2012 г., имотите описани в Решение №36101 от 08.11.1999 г. на Поземлена комисия - гр.Хасково и имота описан в Нотариален акт № 122 от 11.09.1985г.

 

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия за безвъзмездно придобиване на имотите в собственост на Община Хасково.

 

               

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/