ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №413

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година и дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните имоти, публична общинска собственост:

 

1.Имот №008059, находящ се в землището на с.Елена, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-27200; НТП - Язовир; площ на имота 6,239 дка.; при начална годишна наемна цена 187,17 лв.без ДДС.

2.Имот №000062, находящ се в землището на с.Елена, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-27200; НТП - Язовир; площ на имота 17,141 дка.; при начална годишна наемна цена 514,23 лв.без ДДС.

 

3.Имот №000168, находящ се в землището на с.Елена, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-27200; НТП - Язовир; площ на имота 7,066 дка.; при начална годишна наемна цена 211,98 лв.без ДДС.

 

4.Имот №000078, находящ се в землището на с.Елена, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-27200; НТП - Язовир; площ на имота 16,452 дка.; при начална годишна наемна цена 493,56 лв.без ДДС.

 

5.Имот №000138, находящ се в землището на с.Криво поле, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-39863; НТП - Язовир; площ на имота 2,716 дка.; при начална годишна наемна цена 81,48 лв.без ДДС.

 

6.Имот №000350, находящ се в землището на с.Криво поле, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-39863; НТП - Язовир; площ на имота 16,615 дка.; при начална годишна наемна цена 498,45 лв.без ДДС.

 

7.Имот №001058, находящ се в землището на с.Любеново, общ.Хасково; ЕКАТТЕ- 44553; НТП - Водоем; площ на имота 1,717 дка.; при начална годишна наемна цена 51,51 лв.без ДДС.

 

8.Имот №001072, находящ се в землището на с.Любеново, общ.Хасково; ЕКАТТЕ- 44553; НТП - Водоем; площ на имота 1,379 дка.; при начална годишна наемна цена 41,37 лв.без ДДС.

 

9. Имот №000559, находящ се в землището на с.Динево, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-21155; НТП- Водоем; площ на имота 5,023 дка.; при начална годишна наемна цена 150,69 лв.без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава V от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково.

           1.Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти  до 10 / десет/ години.

            2. Специфични условия към участниците в търга: участниците да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон, както и земеделски стопани, регистрирани по съответния ред в Областна дирекция „Земеделие“.

            3.Определя следните договорни условия:

            3.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50,ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект,което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52,ал.1,т.3 от Закона за водите.

            3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,/приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и  Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура,приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.

 

ІІI. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

 

 

 

 

 

         

       

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/