ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №412

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

 • 29,00 м2 общински терен, за поставяне на временен павилион, намиращ се в сквер  „Ликуша“, при начална месечна наемна цена 120,00 лева без ДДС, с условия за поддържане на озеленената площ, намираща се между улиците „Стара планина”, „Страшимир” и „Оборище”, ПИ 77195.715.229 по КК на гр. Хасково с обща площ от 1443 м2;
 • попълване на растителност, за времето на действие на договора, след съгласуване с Община Хасково.
 • ремонт на бордюри и съществуваща асфалтова настилка при необходимост;
 • ремонт на подпорни стени и стъпала и тяхната поддръжка в периода на действие на договора;
 • демонтаж на съществуващите детски съоръжения (люлка с две люшкала и катерушка) и 4 стари пейки и предаване на оборудването с протокол в общински склад. Монтаж на детски фитнес съоръжения с разрешение за поставяне, издадено от Община Хасково и монтаж на гумирана ударопоглъщаща настилка;
 • ремонт, изправяне и боядисване на металните предпазни ограждения към ул. „Стара планина”, а при необходимост подмяна и на отделни елементи от тях;
 • ремонт на съществуващите 5 (пет) броя осветителни тела на територията на сквера;
 • монтаж на 7 (седем) броя нови диванни пейки покрай алеята и на площадката за фитнес;
 • подмяна на кошчета за отпадъци с нови при необходимост – съществуващите на място в момента 3 (три) броя бетонови са в добро състояние.
 • за целия период на действие на договора да се осигури:
 • поддържане на настилките, детските съоръжения и парковата мебел и съществуващите осветителни тела;
 • обработка на озеленените площи и провеждане на дезакаризационни  мероприятия;
 • попълване и поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване.

Да се предвидят в договора клаузи за:

 • Внасяне предварително на гаранция от наемателя в размер на 5000 лв.
 • Санкции при констатирано неизпълнение на задълженията и/или отнемане на гаранцията.

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/