ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №410

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково:

 

1. Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следния недвижим имот – държавна собственост за нуждите на ОУ „Христо Смирненски“ - град Хасково: Поземлен имот с идентификатор 77195.725.84, с площ 3 949 кв.м., ведно с построена в него триетажна сграда с идентификатор 77195.725.84.1 по КК на града Хасково, със застроена площ 517 кв.м.

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да представи Искане за безвъзмездно придобиване на собственост върху посочения в т.1 от решението недвижим имот, по реда на чл.54 от ЗДС чрез Областния управител до Министъра на образованието и науката и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за решение от Министерски съвет.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/