ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №407

 

 

 

         

        1. На основание чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Хасково  за 2016 год.

        2. На основание чл.91, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, копие от Решението на Общински съвет - Хасково и Годишният доклад да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие.

           

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/