ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №402

 

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.312, ал.6. от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 312, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да започне производство по промяна на наименованието на Гимназия с преподаване на чужди езици „Професор доктор Асен Златаров“ - Хасково, като изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката наименованието Гимназия с преподаване на чужди езици „Професор доктор Асен Златаров“ – гр.Хасково да се промени на Езикова гимназия „Професор доктор Асен Златаров– гр.Хасково, считано от началото на учебната 2017/2018 г.

 

         

               

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/