ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №401

 

 

 

         На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл.46, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

        „чл.46, ал.4 Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва по телефон и чрез електронна поща с писмо, съдържащо покана и проект за дневен ред, ведно с приложените към него материали не по-малко от 7 дни преди заседанието, а в случаите на ал.3 – 5 дни. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред на заседанието с всички постъпили материали по него. Писмените материали за заседанието се съхраняват в деловодството на Общински съвет и се предоставят на общинските съветници при необходимост и/или за справка от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА”.

 

               

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/