ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 28 АПРИЛ 2017 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                    

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

         1. ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

         2. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА ПП „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.46, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

         3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО НА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.ХАСКОВО.

         4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2017 Г.

         5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 Г.

         6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2018 Г. В ОБЩИНА ХАСКОВО.

         7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА ХАСКОВО - 2017-2020 Г.

         8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2016 ГОД.

         9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ОБЕКТ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС” РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.714.165 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ХАСКОВО И ОРГАНИЗИРАНЕ НА УСЛУГА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС „пОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ЦЕНТЪР ЗА ПОДБОР, ПОДГОТОВКА, ТРЕНЬОРСКО И МЕНИДЖЪРСКО РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ТЕНИС”.

        10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД.

        11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.002-0246-C01 ПО ПРОЕКТ „ПЪСТРО ЕТНО” ПО ПРОЦЕДУРА „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОД.

         12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г. ПО РЕДА НА ЗОС И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ПМГ „АКАД.БОЯН ПЕТКАНЧИН” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.

         15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Т.11.5.

         16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОД.

         17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОД. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪХУ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

         25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

         26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АНЕКСИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ В С.ВЪГЛАРОВО, С ОБЩА ОЗЕЛЕНЕНА ПЛОЩ 2,2 ДКА.

         27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ МЕЖДУ СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ” И ОБЩИНА ХАСКОВО.

         28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАРИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА КИЛОМЕТЪР ПРОБЕГ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.18 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ (ФПЧ10 И ПАВ) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.

         32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЛ 110 КV „АРДА” В УЧАСТЪКА ОТ СТЪЛБ №7 ДО СТЪЛБ №18”, ПОПАДАЩ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. „БОЛЯРОВО”, ГР.ХАСКОВО.

         34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА И ДВОРИЩНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А И ЧЛ.17 ОТ ЗУТ НА ЧАСТ ОТ КВ.645, КВ.771, КВ.772 И КВ.780 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО.

         35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ НА ПЕТЯ ПЕТРОВА ДАМЯНОВА.

         36.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  24 април 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

На 25 април 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

На 26 април 2017 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                 - 14.00 ч.

 

ПК по образование, култура, вероизповедания               - 15.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                    - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.30 ч.

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/