ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение на чл.18 от Наредба за реда и условията при отглеждане

                  на животни в населените места на Община Хасково.

                

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Със свое Решение №214 от 22.07.2016 г. Общински съвет – Хасково прие Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково (изм. с Решение №280 от 28.10.2016 г.)

        На основание чл.28, ал.2 от ЗНА, ви представям следните мотиви, които налагат приемането на изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково.

        В Общински съвет - Хасково е депозиран протест на Окръжна прокуратура - Хасково против разпоредбата на чл.18 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково. Мотивите за това са, че посочената разпоредба е в противоречие със Закона за пчеларството.

        За постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт и привеждането му в съответствие с акт от по-висока степен, в случая Закона за пчеларството,  е необходимо изменение на Наредбата в тази й част. Предвидените изменения на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково не изискват допълнителни финансови средства. Настоящият проект за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на българското законодателство /Закона за пчеларството/, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

В чл.1 от Наредбата е посочено, че с нея се определят реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни, включително и на животни отглеждани с нестопанска цел в населените места на Община Хасково, както и на територията извън регулацията на общината.

С чл.18 от Наредбата се регламентира, че за нарушения, вкл. на чл.4, ал.2 и чл.14 на нарушителите се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 2000 лева за юридически лица. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 200 до 2000 лева за физически лица и имуществена санкция от 400 до 4000 лева за юридически лица.

С чл.4, ал.2 от подзаконовия нормативен акт се закрепват задължения, идентични с тия, регламентирани в разпоредбите на чл.8, ал.1 и ал.5, пр.1 от Закона за пчеларството. При нарушаването им по силата на чл.37 от същия закон се налагат санкции: глоба в размер от 50 до 100 лева за физически лица и имуществена санкция от 200 до 300 лева, когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търгове.

С чл.14 от Наредбата са уредени правила, кореспондиращи с тези, регламентирани в чл.8, ал.5, пр.1, чл.13, ал.1, т.2, чл.15 и чл.16 от Закона за пчеларството. От своя страна в този закон са предвидени параметри на административно наказателната отговорност при нарушения на горепосочените правила, различни от предвидените в подзаконовите нормативни актове.

         Налице е явна разлика в санкционния режим, установен в закона и в Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково.   

         Мотиви за необходимостта от намаляване срока за обществена консултация съгласно чл. 26, ал.4 от ЗНА:

        Срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. Чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.” Протестът на прокуратурата  мотивира незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконови нормативни актове и е получен на 3 април 2017г.  Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. В придружително писмо от Окръжна прокуратура Хасково е указано, че ако до разглеждане на делото в Административен съд – Хасково Наредбата бъде изменена, протестът ще бъде оттеглен. Принципът на процесуална икономия е основен за административното и съдебно-административното производство. Налице е достатъчна обективна обосновка  за съкращаване на срока на консултациите.

         Предвид изложените мотиви, предложението за изменение на Наредбата е, както следва:

        „Чл.18 За нарушения по настоящата наредба на чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8, чл.9, чл.10, чл.11, чл.12, чл.13 и чл.14 се налага на нарушителите глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 300 лева за юридически лица и ЕТ. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 100 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 700 лв. за юридически лица ЕТ”.

         Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е:

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя чл.18 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково, както следва:

 

 

         §1 Чл.18 За нарушения по настоящата наредба на чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8, чл.9, чл.10, чл.11, чл.12, чл.13 и чл.14 се налага на нарушителите глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 300 лева за юридически лица и ЕТ. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 100 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 700 лв. за юридически лица ЕТ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Добри Беливанов/