ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за началния размер на наемните

                  цени и цени при разпореждане с общинска собственост по

                  реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска

                  собственост, Приложение №1 т.11.5.

                  

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Инфлационният индекс за България, за периода от първото отдаване под наем на паркинги в община Хасково до момента, съществено е нараснал. В същото време броят на колите в Общината значително се е увеличил. Цените, с които са сключвани договори за отдаване под наем на паркинги, са били калкулирани преди 2004 год. и се е работело с тях. През 2012 год. Общински съвет - Хасково приема същата цена в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, без да я актуализира.

Осъществено проучване от общинска администрация за наемите на паркингите - общинска собственост, отдадени под наем или концесия  в други общини показа, че цените в Община Хасково са няколко  пъти по-ниски.

         Наложително  е да се актуализират началните цени за отдаване под наем на общинските терени, отредени за паркоместа чрез търг или конкурс в местната наредба, така че да съответстват на реалната обстановка в страната.

         В Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, са определени базисните наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост.

В т.11.5 от същото Приложение, са определени цените за отдаване под наем на общински паркоместа, които към настоящия момент са следните:

 

11.5. За паркоместа:

- първа зона                            - 2,50 лв.

- втора зона                             -  1,50 лв.

- трета зона                              -  1,00 лв.

- четвърта и пета зона              -  1,00 лв.

 

 

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково изменя Приложение №1 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

   

§1 В Приложение №1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост

 

11.5 Обществен паркинг лв./кв.м. за цялата предоставена площ, независимо от броя на паркоместата:

        

-  първа зона                           -  6,00 лв.

-  втора зона                            -  4,00 лв.

-  трета зона                            -  3,00 лв.

-  четвърта и пета зона            -  1,00 лв.

 

        

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/