ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

 

                                     

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Представителната група на ПП ”ГЕРБ” в Общински съвет –

Хасково

 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на чл.46, ал.4 от

                   Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хасково.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково /Правилника/ е основният документ, уреждащ правилата и процедурите за свикване на заседания на Общински съвет и неговата работа. Във връзка със създаване на предпоставки за оптимизиране работата на Общински съвет и неговите комисии, както и с оглед подобряване организацията и реда за свикване и провеждане на заседания, на 24.02.2017 г. Община Хасково предостави таблети на всички общински съветници. С приемането на предложените изменения Общински съвет – Хасково ще функционира по-рационално, общинските съветници ще бъдат значително улеснени в изпълнението на своите задължения и не на последно място ще се реализират съществени икономии по отношение на разходите за консумативи – хартия, тонер, куриерски услуги и др., свързани с предоставянето на материали за заседанията на съвета.

         Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с т.6 от Допълнителните и заключителни разпоредби на Правилника, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

         На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл.46, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

         „чл.46, ал.4 Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва по телефон и чрез електронна поща с писмо, съдържащо покана и проект за дневен ред, ведно с приложените към него материали не по-малко от 7 дни преди заседанието, а в случаите на ал.3 – 5 дни. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред на заседанието с всички постъпили материали по него. Писмените материали за заседанието се съхраняват в деловодството на Общински съвет и се предоставят на общинските съветници при необходимост и/или за справка от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ПГ НА ПП ”ГЕРБ”

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                               /Антон Иванов/