ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ

НА 4 АПРИЛ 2017 ГОД./ВТОРНИК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                     

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

        

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО.

 

 

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪВМЕСТНО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 3 април 2017 г. /понеделник/:

 

ПК по образование, култура, вероизповедания  

и  ПК по обществен ред и законност                              - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

   

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/