ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №399

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Наредба за получаване и управление на дарения от Община Хасково, Общински съвет  - Хасково реши :

        1. Дава  съгласие  Община   Хасково  да  придобие  като дарение от „ЕВН България ЕР“ ЕАД,  сградата  на бивш трафопост с идентификатор 77195.712.123.2 по КК на гр. Хасково, с площ 86 кв.м, находящ се до Детска ясла  №1, ул. „Булаир“ №2,  ПИ 77195.712.123.

        2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши  всички необходими действия по придобиването на имота.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                            /Таня Захариева/