ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №396

 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет- Хасковоудостоява със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“ - Станимир Колев Стоилов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                        /Таня Захариева/