ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №394

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв.856 по плана на гр. Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за складова и търговска дейност». Проектът за план за застрояване ще се изработи като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за строеж: «Сграда за складова и търговска дейност»

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

                              /Таня Захариева/