ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №391

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54, ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинската собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

        - 135/1360 идеални части от УПИ VII, имот пл.№222, кв.31 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, целият с площ 1360,00 кв.м., се продават на Мирослав Красимиров Касабов от  с.Стамболийски, Община       Хасково за сумата от  1 900,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

                                /Таня Захариева/