ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №388

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год. и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - общинска собственост:

1. Гараж №3, с площ 18,00 кв.м., находящ се в жилищен блок на ул. „Гюмюрджина“ 7-9, гр.Хасково;  месечен наем – 40,00 лв. без ДДС,

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

                               /Таня Захариева/