ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №384

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.3 от Приложение 2 и чл.110, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково,   в частта на Глава втора  “Местни такси“- Раздел IX “Такси за издаване на данъчни и други удостоверения и цени на свързани с тях услуги“, както следва :

        §1 Чл.48“а“ придобива следната редакция:

 1. Експресна/2 часа/
 • За недеклариран имот        - 60.00 лева.
 • За деклариран имот            - 40.00 лева.
 •  
 1. Бърза/24 часа/
 •  За недеклариран имот        - 40.00 лева.
 •  За деклариран имот            - 20.00 лева.

 

 1. Ускорена /3 дни /
 • За недеклариран имот        - 20.00 лева.
 • За деклариран имот            - 10.00 лева.

 

 1. Обикновена /5 дни /
 • За недеклариран имот        - 10.00 лева.
 • За деклариран имот            -  5.00 лева.

 

                       

 

               

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                         /Таня Захариева/