ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №383

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  през 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                        /Таня Захариева/