ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №382

 

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет - Хасково приема Общински план за младежта за 2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                             

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                        /Таня Захариева/