ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №381

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.26 а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Хасково:

 

  1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2017 година.
  2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да подпише договори с председателите на  читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на програмата за 2017 година.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                             /Таня Захариева/