ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №380

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

 

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Добри Беливанов,  за участие в заседанията на общите събрания на „Асоциация по ВиК Хасково”.

 

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Евгени Консулов – заместник-кмет на Община Хасково.

 

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 28.02.2017 г., вторник, от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, както следва:

 

По точка 1: Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за 2016 г. – „ЗА”.

По точка 2: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдявания и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково за 2016 г. – „ЗА”.

                                                                                2.

По точка 3:  Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково за 2016 г. – „ЗА”.

 

По точка 4:  Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за 2017 г.  - „ЗА”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/