ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №379

 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие Читалище „Заря-1858“ - гр.Хасково да участва в конкурс по Проект: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда за културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”, обявен от Агенцията за хора с увреждания (АХУ).

 

2. Община Хасково дава съгласие, като собственик на сградата, стопанисвана от Читалище „Заря-1858”, да бъдат извършени предвидените по конкурсното предложение дейности.

 

 

 

 

 

 

                                     

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/