ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 24 ФЕВРУАРИ 2017 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В

ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

        1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР.СМИРНЕНСКИ” ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕМА: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И СПОРТНИ ОБЕКТИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”, ОБЯВЕН ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  (АХУ).

         2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ – 1858” – ГР.ХАСКОВО ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕМА: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И СПОРТНИ ОБЕКТИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”, ОБЯВЕН ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  (АХУ).

         3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ХАСКОВО”.

         4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

         5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 ГОДИНА.  

         6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2016 Г.

         7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В ГЛАВА ВТОРА „МЕСТНИ ТАКСИ” – РАЗДЕЛ ІХ „ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ И ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЦЕНИ НА СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ” НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА ЧЛ.40 ОТ РАЗДЕЛ VІ „ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ” И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЧЛ.40 ОТ СЪЩИЯ РАЗДЕЛ, ОТМЯНА НА ЧЛ.21, ЧЛ.22, ЧЛ.23, ЧЛ.24 ОТ РАЗДЕЛ „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДКИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ” И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЧЛ.21 ОТ СЪЩИЯ РАЗДЕЛ И ОТМЯНА НА ЧЛ.56 ОТ ГЛАВА ІІІ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

           9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОД.

         12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОД., ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

        15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – ГР.ХАСКОВО.

         16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОП „ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.

         17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77196.27.28, М. „ХАЛИЛОВО”, УРЕГУЛИРАН КАТО УПИ І, КВ.856, ГР.ХАСКОВО, КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ.    

         18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕГУЛАЦИЯ НА ИМОТ 77195.750.315 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ЗА ТОВАРНИ КОЛИ.

         19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”.

         20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”.

         21.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  20 февруари 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

На 21 февруари 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                   - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата        - 18.00 ч.

 

 

На 22 февруари 2017 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                       - 14.00 ч.

 

ПК по образование, култура, вероизповедания                      - 15.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                           - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                          - 17.30 ч.

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

   

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/