ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №371

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през полски пътища, публична собственост на община Хасково и учредяване на сервитут, за нуждите на физически и юридически лица.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/