ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №370

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.131.63, м. «Дерекьой топра», землище гр. Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за база за нощуване на автомобили».

 

 

 

 

       

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

                            /Таня Захариева/