ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №368

 

 

 

       

        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави 6 пр.куб.м дърва за отопление от Общински горски фонд за нуждите на Спортен клуб по борба „Ангел Войвода” и ММА „Хасково”.

 

        2. Възлага на кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.1  от решението.

 

 

 

 

 

       

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/