ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №364

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30 от Закона за пощенските услуги, във връзка с чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Регионално управление „Български пощи“ - Пловдив, за имоти – публична общинска собственост, представляващи: Помещение от сграда кметство с.Брягово, с площ 20,00 кв.м.; Помещение от сграда кметство с.Стамболийски, с площ 15,00 кв.м.; Помещение от сграда кметство с.Орлово, с площ 24,00 кв.м.; Помещение от сграда кметство с.Мандра, с площ 9,00 кв.м.; Помещение от сграда кметство с.Тракиец, с площ 15,00 кв.м., със срок на ползване 5 /пет/ години.  Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

        2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                           /Таня Захариева/