ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №363

 

 

 

 

    1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково открива Народен оркестър – Хасково, с численост 11 бр.

    2. Завишава числеността на Местна дейност 737 „Оркестри и ансамбли“, на Функция VІІ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ с 11 бр.

    3. Определя бюджет на Народен оркестър – Хасково за 2017 г. в размер на 110 000 лв.

    4. Средствата по бюджета на Народен оркестър – Хасково, да бъдат за сметка на Дейност „Култура – оркестри“ в „Местна дейност“ от бюджета на Община Хасково за 2017 година.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/