ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ №362

 

 

 

       

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково приема Правилник за организацията и дейността на ОП ”Младежки център” – гр.Хасково, съгласно Приложение №1.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/