ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №358

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и  9 от ЗОС, чл. 4, ал. 2, чл. 15, ал. 3, чл. 45, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.

2. Открива процедури за продажба и отдаване под наем с публичен търг на обектите, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.

 

Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба и отдаване под наем на обекти - общинска собственост

       

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                          /Таня Захариева/