ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №357

 

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково изменя чл.7 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, в частта отнасяща се за ливади и пасища, като текста придобива следния вид:

 

§ 1Чл. 7. Отдаването под наем на земеделски земи се извършва по цени на декар/годишно, както следва:

 

  • За ливади и пасища – 12.00 лв.”

 

 

 

 

       

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                            /Таня Захариева/