ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2017 ГОД.

 

 

     РЕШЕНИЕ №355

 

 

 

           На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.173, ал.1 и ал.2 от ДОПК, във връзка с чл.110 и чл.111 от ЗЗД, вр.чл.82, ал.1  от ЗАНН и чл.171, ал.2  от ДОПК, Общински съвет - Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Хасково задълженията на физически и юридически  лица към общината, както следва:

        1. Публични задължения към Община Хасково, формирани от: данък сгради, такса битови отпадъци, глоби, наказателни постановления, дължими към 31.12.2006 г. да бъдат отписани от регистрите на Община Хасково, считано от 01.01.2017 г.

        2. Частни задължения към Община Хасково, формирани от: такси за тротоарно право, разрешителни за поставяне, паркинг и третиране на отпадъци, дължими към 31.12.2011 г. да бъдат отписани от регистрите на Община Хасково, считано от 01.01.2017г.

        3. Частни задължения към Община Хасково, формирани от: наеми, лихви, наказателни постановления, издадени по реда на ЗАНН, дължими към 31.12.2013 г. да бъдат отписани от регистрите на Община Хасково, считано от 01.01.2017 г.

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/