ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                            ДОКЛАДНА    ЗАПИСКА

 

                                  от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отмяна на чл. 40 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ и създаване на нов чл. 40 от същия раздел, отмяна на чл. 21, чл. 22 , чл. 23, чл. 24 от раздел „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улични платна и терени с друго предназначение“ и създаване на нов чл. 21 от същия раздел и отмяна на чл. 56 от Глава ІІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

                               Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /наричана по-долу Наредбата/, са предвидени такси за технически услуги, които не са променяни като размер и наименование за голям период от време. Необходимо е привеждане в съответствие на наименованието на описаните в наредбата технически услуги с разпоредбите на ЗУТ и подреждането им според логическата последователност на провеждане на предвидените в ЗУТ процедури. Това предпоставя изготвянето на нови заявления за извършваните технически услуги, съответстващи на закона и прецизирани като текст. Новата разпоредба на чл. 40 регламентира таксите за всички видове технически услуги, извършвани от общината, част от които до този момент са били уредени в други разпоредби на Наредбата. Освен това се налага  осъвременяване на размера на таксите в съответствие с променените икономически и социални условия на живот и с оглед насърчаване на частния сектор според принципа, залегнал в чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредбата. При определяне размера им е направен сравнителен анализ на таксите, приети в други близки по население общини и целта е да бъде избран оптималният вариант с оглед спецификата на нашата община. Изготвена е финансово-икономическа обосновка въз основа на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за оганичаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

С оглед на изложеното предлагам да бъде отменен текстът на чл. 40 от Наредбата и да бъде създаден нов текст със следното съдържание:

                                                                    Раздел VІ

                                                    Такси за технически услуги

 

         Чл. 40. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва :

         ал. 1  Издаване на скица на поземлен имот.

1. Издаване на скица за проектиране ( чл. 107, ал. 1, т.1 от ЗМДТ ) или план – извадка ( чл. 133 ал. 1 от ЗУТ ):

цена : 30 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 45 лева

срок за бърза услуга : 7 дни

2. Издаване на скица за съда ( чл. 107, ал. 1, т.1 от ЗМДТ ) :

цена : 15 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 25 лева

срок за бърза услуга : 7 дни

           3. Издаване на скица във формат по-голям от А3 :

                    цена: за формат А2 : 120 лева, за формат А1 : 240 лева, за формат А0 : 480 лева

                    срок: 14 дни

4. Еднократно презаверяване на скица или виза ( чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ ) :

цена: 50 % от съответната цена, определена в т. 1, т. 2 и т.3

срок : 7 дни

5. Предоставяне цифров модел от регулационен и застроителен план към скица за проектиране или към план – извадка :

цена : 5 лева

срок : 14 дни

ал. 2  Издаване или отказ за издаване на виза за проектиране.

1. Издаване или отказ за издаване на виза за проектиране ( чл. 140, ал. 1 от ЗУТ ) или на план – извадка по ( чл.133, ал.1 от ЗУТ ) :

цена : 60 лева

срок : 30 дни

2. Издаване или отказ за издаване на виза за проектиране ( чл. 140, ал. 1 от ЗУТ ) с приложена скица :

цена : 30 лева

срок : 14 дни

ал.  3  Кадастрални планове

1. Одобряване или отказ за одобряване на проект за изменение на кадастрален план ( § 4, ал. 2 от ЗКИР ) :

цена : не се заплаща

срок : 30 дни

2. Отразяване на данни по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР в кадастрален план за един поземлен имот :

цена : 10 лева

срок : 7 дни

3. Вписване на собственост в разписен лист към кадастрален план за един поземлен имот :

цена : не се заплаща

срок : 7 дни

4. Издаване на удостоверение по § 4, ал. 1, т. 4, вр. с чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР за нанасяне на данните при изменение или допълване на кадастрален план :

цена : 20 лева

срок : 7 дни

5. Приемане на помощен кадастрален план по чл.13а от ППЗСПЗЗ :

цена : не се заплаща

срок : 30 дни

6. Издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ :

цена : 20 лева

срок : 30 дни

 

 

 ал. 4  Подробни устройствени планове ( ПУП )

1. Издаване или отказ за издаване на заповед за одобряване на задание ( чл. 124б, ал.1 от ЗУТ ) и разрешение за изработване на проект за ПУП ( чл. 124а, ал. 1 и 2 от ЗУТ ) :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

2. Издаване или отказ за издаване на заповед за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП  (чл.135 ал. 3 от ЗУТ)  :

цена : 50 лева

срок : 14 дни

3. Издаване или отказ за издаване на заповед за одобряване на задание ( чл. 124б, ал.1 от ЗУТ ) и разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект ( чл.150, ал. 1 от ЗУТ ) :

цена : 165 лева

срок : 30 дни

4. Издаване или отказ за издаване на заповед за разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект ( чл.150, ал. 1 от ЗУТ ) с изменение на ПУП :

цена : 65 лева

срок : 14 дни

5. Одобряване или отказ за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ, ПЗ, РУП или на проект за изменение на ПУП – ПРЗ, ПЗ, РУП ( чл. 136, ал.1 от ЗУТ) :

цена за жилищно застрояване :

- нискоетажно : 300 лева

- средноетажно : 500 лева

- високоетажно : 1000 лева

цена за нежилищно застрояване :

- нискоетажно : 500 лева

- средноетажно : 1000 лева

- високоетажно : 1000 лева

6. Одобряване или отказ за одобряване на проект за ПУП - план за регулация или изменение на ПУП - план за регулация ( чл. 136, ал.1 от ЗУТ) :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

7. Съгласуване на проект за ПУП, подлежащ на одобряване от Областен управител или Министър на регионалното развитие и благоустройството ( чл. 127, ал. 2 и чл. 128, ал. 6 от ЗУТ) :

  цена : 500 лева

  срок : 30 дни

           8. Съобщаване на проект за ПУП, подлежащ на одобрение от Областен управител или           Министър на регионалното развитие и благоустройството ( чл 127, ал.6 и чл. 128, ал. 2 от ЗУТ) :

цена : 100 лева

срок : 30 дни

9. Издаване и заверка на копия от ПУП ( чл. 107, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ ) :

                      цена : 3 лева за заверка на един лист + разходите за копиране

срок : 7 дни

         10. Издаване на заповед съгласно чл. 16, ал. 5 от ЗУТ :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

 ал. 5  Инвестиционни проекти

1. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект ( чл. 141 и чл. 142 от ЗУТ ) :

цена : 30% от цената по ал. 5, т. 3

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

 2. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ ( чл. 142, ал. 6 от ЗУТ):

цена :

- 2 лева за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 300 лева и не повече от 5000 лева

- при комплексен проект без техническа инфраструктура : 2.60 лева за 1 кв.м

  РЗП, но не по – малко от 390 лева и не повече от 6500 лева

3. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на технически и работни проекти ( чл. 141 и чл. 142 от ЗУТ ):

цена :

       - за жилищни сгради : 1.00 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

          и не повече от 1000 лева

- за нежилищни сгради : 2.00 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

   и не повече от 2000 лева

- за преустройства : 30% от цената по ал. 5, т. 3, но не по-малко от 100 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

4. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж по чл. 150 от ЗУТ :

цена : 130% от цената по ал. 5, т. 3

5. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ - при изгубени инвестиционни проекти :

цена : 30% от цената по ал. 5, т. 3

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

6. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект съгласно чл. 154 от ЗУТ :

цена : според РЗП на изменението и цената по ал. 5, т. 3, но не по – малко от 100 лв.

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

7. Представяне на екзекутивна документация по чл. 175 от ЗУТ :

цена : 20% от цената по ал. 5, т. 3, но не по – малко от 100 лева

8. Одобряване или отказ за одобряване на проект по чл. 202 от ЗУТ :

цена : 20% от цената по ал. 5, т. 3, но не по – малко от 150 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

9. Издаване на удостоверение по чл. 202 от ЗУТ :

цена : 50 лева

срок : 14 дни

10. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за базови, комутационни и радиорелейни станции ( чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ ) :

цена : 1000 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

11. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за други съоръжения ( чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ ) :

цена : 5 лева за 1 кв.м застроена площ, но не по – малко от 300 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

12. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за фотоволтаична централа ( чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ ) :

цена : 0.30 лева за 1 кв.м от площта на всички фотоволтаични панели,

            но не по – малко от 300 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

ал. 6  Разрешения за строеж

1. Издаване или отказ за издаване на разрешение за строеж ( чл. 148, ал. 2 от ЗУТ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

2. Издаване или отказ за издаване на разрешение за строеж без одобрени проекти ( чл. 147 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

3. Издаване или отказ за издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж ( чл. 154 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

4. Презаверяване или отказ за презаверяване на разрешение за строеж ( чл. 153, ал. 3 от ЗУТ) :

цена : 15 лева

срок : 7 дни

5. Издаване и заверка на копие от строителни книжа ( чл. 107, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ ) :

                      цена : 3 лева за заверка на един лист + разходите за копиране

срок : 7 дни

 

 

 ал. 7  Строежи

1. Осигуряване на присъствие на служител при откриване на строителна площадка

    и определяне на строителна линия ( чл. 157, ал.2 от ЗУТ ) :

цена : 50 лева

срок : 14 дни

2. Проверка на съответствието на строеж ( чл. 159, ал.3 от ЗУТ ) :

цена : 150 лева

срок : 3 дни

3. Издаване на удостоверение за завършване на сграда в груб строеж ( чл. 181, ал. 2 от ЗУТ ) :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

4. Вписване на технически паспорт на строеж в регистъра ( чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ ) :

цена : 10 лева

срок : 7 дни

5. Регистриране или отказ за регистриране на строежи от 4 или 5 категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация ( чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) :

цена :

       - за жилищни сгради : 1 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 300 лева

- за преустройства : 1 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

- за гаражи : 1 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

- за обществени сгради и сгради със смесено предназначение : 2 лева за 1 кв.м 

         РЗП, но не по – малко от 300 лева и не повече от 5000 лева

- за производствени сгради : 1.50 лева за 1 кв.м

         РЗП, но не по – малко от 500 лева и не повече от 5000 лева

       - за други строежи, включително съоръжения на техническата

                 инфраструктура 4 и 5 категория : 300 лева

срок : 7 дни

6. Издаване или отказ за издаване на удостоверение за търпимост на строеж ( §16 ал. 1 от ПР на ЗУТ и §127 ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /обн. ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г. ) :

цена : 250 лева

срок : 30 дни

7. Проверка на техническото състояние на строеж ( чл. 195 от ЗУТ ) :

цена : не се заплаща

срок : 30 дни

 ал. 8  Удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ ( чл. 107, ал. 1, т. 5 от ЗМДТ )

1. Удостоверение за идентичност на имот по план :

цена : 40 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 60 лева

срок за бърза услуга : 5 дни

2. Удостоверение за административен адрес :

цена : 20 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 30 лева

срок за бърза услуга : 5 дни

3. Удостоверение за премахната сграда :

цена : 20 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 30 лева

срок за бърза услуга : 5 дни

4. Вписване на регистрирано сдружение на собствениците в публичен регистър на основание   чл. 45, ал. 1 от ЗУЕС и издаване на удостоверение за вписването:

цена : не се заплаща

срок : 14 дни

5. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ - извън посочените по-горе :

цена : 20 лева

срок : 14 дни

ал. 9  Учредяване на право на преминаване, право на прокарване и осигуряване на достъп

1. Издаване или отказ за издаване на заповед за учредяване на право на преминаване ( чл. 192 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева за 1 бр. имот + таксата, определена от комисията по чл. 210 от ЗУТ

срок : 30 дни

2. Издаване или отказ за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване ( чл. 193 от ЗУТ ) :

цена : 50 лева за 1 бр. имот + таксата, определена от комисията по чл. 210 от ЗУТ

срок : 30 дни

3. Издаване или отказ за издаване на заповед за осигуряване на достъп ( чл.194 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева за 1 бр. имот

срок : 30 дни

ал. 10  Преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи ( РИЕ )

1. Издаване или отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти или на РИЕ ( чл. 55, 56 и 57 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева за 1 ( един ) обект

             за кампанийни обекти : 20 лева за 1 ( един ) обект

срок : 30 дни

            2. Одобряване или отказ за одобряване на проект за рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти ( чл. 57, ал. 1 от ЗУТ ) :

                    цена: 50 лева

                 срок: 30 дни

            3. Удължаване или отказ за удължаване на срока на разрешение за поставяне

цена : 30 лева

срок : 30 дни

            4. Издаване или отказ за издаване на заповед за промяна на разрешение за поставяне

цена : 30 лева

срок : 30 дни      

            5. Издаване на заповед за прекратяване на разрешение за поставяне

цена : не се заплаща

срок : 30 дни      

             6. След одобряване на схема за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения – общинска собственост и преди издаване на разрешението за поставяне се заплаща депозит в размер на тройната месечна такса. След изтичане срока на действие на разрешението за поставяне и привеждане на обекта и терена около него в първоначалния му вид внесеният депозит се възстановява. Депозит в същия размер се заплаща и при разрешаване на строителни площадки, като депозитът се възстановява при привеждане на терена в първоначалния му вид.

ал. 11 Други услуги, свързани с техническите дейности

     1. Внасяне на допълнителни документи :

цена : не се заплаща

срок : определя се в зависимост от срока за извършване на заявената услуга

    2. Издаване на заповед за явна фактическа грешка :

цена : не се заплаща

срок : 14 дни

ал. 12 Мрежи на техническата инфраструктура

1. Одобряване или отказ за одобряване на самостоятелни план - схеми и/или парцеларни планове, както и техните изменения за : ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически,

топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и др. мрежи на техническата инфраструктура ( чл. 64 от ЗУТ ) :

цена : 0.30 лева за 1 лин. метър, но не по – малко от 50 лева и не повече от 300 лева

срок : няма

2. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, приет от  ЕСУТ за нови мрежи на техническата инфраструктура ( чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ) :

цена : 

       - до 100 метра вкл. : 200 лева

- над 100 до 500 метра вкл. : 500 лева

- над 500 до 1000 метра вкл. : 800 лева

- над 1000 метра : 1200 лева   

срок : 30 дни

3. Разглеждане, съгласуване и одобряване или отказ за одобряване на проекти за изграждане на нови, за реконструкция и ремонт на : ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни,нефтопроводни и др. мрежи на техническата инфраструктура      ( чл. 142 от ЗУТ) :

цена : 1 лев за 1 лин. метър, но не по – малко от 100 лева и не повече от 600 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 ) : 30 дни

4. Издаване или отказ за издаване на съгласувателно писмо за разкопаване ( чл. 72 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

5. Издаване или отказ за издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията

    на техническата инфраструктура ( чл. 74, ал. 2 от ЗУТ ) :

цена : 1 лев за 1 лин. метър, но не по – малко от 50 лева и не повече от 200 лева

срок : няма

6. Уведомление за извършени възстановителни работи, свързани с разкопаване, във връзка  с издаване на протокол за качество при възстановяване на депозит :

цена : не се заплаща

срок : 14 дни

7. Издаване на заповед за временна организация и безопасност на движението :

цена : 100 лева

срок : 14 дни

8. Издаване на заповед за специално ползуване на пътищата от общинската пътна мрежа, съгласно Наредбата за управление на общинските пътища ( чл. 18 от Закон за пътищата ) :

цена : 100 лева

срок : 14 дни

 

 

           В разпоредбите на чл. 21, чл. 21а, чл. 22, чл. 22а, чл. 23 и чл. 24 от раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улични платна и терени с друго предназначение“, чл. 40, ал. 1, т. 10 – 11в от раздел VІ „Такси за технически услуги“ и  чл. 56, ал. 1, т. 1- т. 11 от глава ІІ „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ е определен размерът на таксите за ползване на преместваеми обекти на територията на Община Хасково. Съществуват разпоредби, които са отменени или са практически неприложими и други, които не са систематически правилно подредени.  С оглед на по- систематизираната подредба и логическата връзка между изброените разпоредби предлагам да се създаде нова разпоредба в раздел ІІ, която да ги обедини. Необходимо е размерът на някои от таксите да бъде променен с оглед новите икономически и социални условия на живот и въз основа на предварително изготвен икономически анализ.

 

                                                            Раздел ІІ

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

                           

 „Чл. 21 (1) За ползване на площади, тротоари, улични платна, сгради, съоръжения и терени с друго предназначение, на които са поставени рекламно-информационни елементи се заплаща такса, както следва:

            1. По издадено разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи без или с електрозахранване върху сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост   

                  цена: 50 лв. за 1 год.

            2. По издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи без електрозахранване върху сгради, имоти и съоръжения - общинска собственост

                 цена: 15 лв./кв.м. на месец          

           3. По издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи с електрозахранване върху сгради, съоръжения и терени - общинска собственост, с използване на електрозахранване от собствен обект или друг собствен източник

                  цена: 15 лв./кв.м. на месец      

            4. По издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи  с електрозахранване върху сгради, съоръжения и терени - общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково

            цена: 20 лв./кв.м. на месец

(2) За ползване на площади, тротоари, улични платна, пазари, тържища, панаири и терени с друго предназначение, на които са разположени преместваеми обекти се заплаща такса, както следва:

            1. По издадено разрешение за поставяне на будки и павилиони за услуга на гражданите :

за града : 3.00 лв./кв.м. на месец

за селата : 1.50 лв./кв.м. на месец

            2. По издадено разрешение за поставяне на будки и павилиони за търговска дейност и за остъклена площ към търговски обект :

за града : 

-          І зона : 10 лв./кв.м на месец

-          ІІ зона :  7 лв./кв.м на месец

-          ІІІ зона и местности “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм”   - 5 лв./кв.м на месец

-          ІV зона и останалите местности    - 3 лв./кв.м. на месец

за селата : 2 лв./кв.м на месец                       

3. По издадено разрешение за поставяне на будки и павилиони за вестници :

за града :

-          І зона : 20 лв./кв.м на месец

-          ІІ зона : 15 лв./кв.м на месец

-          ІІІ зона и местностите “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм”- 10 лв./кв.м на месец

-          ІV зона и останалите местности : 8  лв./кв.м на месец

за селата : 3 лв./кв.м на месец

4. По издадено разрешение за оформени складови помещения към павилиони : 1 лв./кв.м на месец

     5. По издадено разрешение за обособени пунктове за хазартни игри ( тото, лото, лотарии, томболи и др. ) : 20.00 лева за 1 кв.м на месец

6.  По издадено разрешение за поставяне на временни гаражи върху общински терени :

- І и ІІ зона   - 1 лв./кв.м на месец

- ІІІ и ІV зона   - 0.60 лв./кв.м на месец

7. По издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти извън случаите от т. 5 до т. 10 върху общински терени:

На ден :

             - І зона – преместваеми дървени къщички с изградено електрозахранване, предоставени от община Хасково – 1,00 лв./кв.м.

- І  зона - 0.66 лв./ кв.м.

- ІІ зона - 0.36 лв./кв.м

- ІІІ зона и местности “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм”  - 0.26 лв./кв.м           

- ІV зона и останалите местности и селата - 0.24 лв./кв.м

На месец :

- І зона - 12 лв./кв.м

                            - ІІ зона -   7.80 лв./кв.м

- ІІІ зона -   5.40 лв./кв.м

- ІV зона и местности “Лесопарк Кенана”, “Младежки хълм”

                              и останалите местности - 4.20 лв./кв.м

- за селата - 3.60 лв./кв.м        

                   8. Месечните такси по т.11 важат за периода от 01.04. до 31.10., а от 01.11. до 31.03. се заплаща 10% от таксата, ако обектът не функционира.

                   9. За ползване на места с търговска цел при организиране на панаири, събори и празници се събира такса в размер на 3 лева за 1 кв. м. на ден. 

                   10. За ползване на места за поставяне на увеселителни съоръжения се събира такса в размер на 0.36 лева за 1 кв.м на ден.

11. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса, определена на кв.м. на месец в следните размери:

за града :

- І  зона - 0.80 лв.

- ІІ зона и всички останали зони - 0.60 лв.

за селата : 0.30 лв.

 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково отменя чл.40 от Раздел VІ „Такси за технически услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково и създава нов член 40 от същия раздел, отменя чл. 21, чл. 22 , чл. 23, чл. 24 от раздел „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улични платна и терени с друго предназначение“ и създава нов чл. 21 от същия раздел, отменя чл. 56 от Глава ІІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково и отменя § 2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване.

§1. Разпоредбата на чл.40 има следната редакция :

                                               Раздел VІ

                                   Такси за технически услуги

 

Чл. 40. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва :

ал. 1  Издаване на скица на поземлен имот.

1. Издаване на скица за проектиране ( чл. 107, ал. 1, т.1 от ЗМДТ ) или план – извадка ( чл. 133 ал. 1 от ЗУТ ):

цена : 30 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 45 лева

срок за бърза услуга : 7 дни

2. Издаване на скица за съда ( чл. 107, ал. 1, т.1 от ЗМДТ ) :

цена : 15 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 25 лева

срок за бърза услуга : 7 дни

           3. Издаване на скица във формат по-голям от А3 :

                                цена: за формат А2 : 120 лева, за формат А1 : 240 лева, за формат А0 : 480 лева

                                срок: 14 дни

4. Еднократно презаверяване на скица или виза ( чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ ) :

цена: 50 % от съответната цена, определена в т. 1, т. 2 и т.3

срок : 7 дни

5. Предоставяне цифров модел от регулационен и застроителен план към скица за проектиране или към план – извадка :

цена : 5 лева

срок : 14 дни

ал. 2  Издаване или отказ за издаване на виза за проектиране.

1. Издаване или отказ за издаване на виза за проектиране ( чл. 140, ал. 1 от ЗУТ ) или на план – извадка по ( чл.133, ал.1 от ЗУТ ) :

цена : 60 лева

срок : 30 дни

2. Издаване или отказ за издаване на виза за проектиране ( чл. 140, ал. 1 от ЗУТ ) с приложена скица :

цена : 30 лева

срок : 14 дни

ал.  3  Кадастрални планове

1. Одобряване или отказ за одобряване на проект за изменение на кадастрален план ( § 4, ал. 2 от ЗКИР ) :

цена : не се заплаща

срок : 30 дни

2. Отразяване на данни по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР в кадастрален план за един поземлен имот :

цена : 10 лева

срок : 7 дни

3. Вписване на собственост в разписен лист към кадастрален план за един поземлен имот :

цена : не се заплаща

срок : 7 дни

4. Издаване на удостоверение по § 4, ал. 1, т. 4, вр. с чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР за нанасяне на данните при изменение или допълване на кадастрален план :

цена : 20 лева

срок : 7 дни

5. Приемане на помощен кадастрален план по чл.13а от ППЗСПЗЗ :

цена : не се заплаща

срок : 30 дни

6. Издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ :

цена : 20 лева

срок : 30 дни

 ал. 4  Подробни устройствени планове ( ПУП )

1. Издаване или отказ за издаване на заповед за одобряване на задание ( чл. 124б, ал.1 от ЗУТ ) и разрешение за изработване на проект за ПУП ( чл. 124а, ал. 1 и 2 от ЗУТ ) :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

2. Издаване или отказ за издаване на заповед за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП  (чл.135 ал. 3 от ЗУТ)  :

цена : 50 лева

срок : 14 дни

3. Издаване или отказ за издаване на заповед за одобряване на задание ( чл. 124б, ал.1 от ЗУТ ) и разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект ( чл.150, ал. 1 от ЗУТ ) :

цена : 165 лева

срок : 30 дни

4. Издаване или отказ за издаване на заповед за разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект ( чл.150, ал. 1 от ЗУТ ) с изменение на ПУП :

цена : 65 лева

срок : 14 дни

5. Одобряване или отказ за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ, ПЗ, РУП или на проект за изменение на ПУП – ПРЗ, ПЗ, РУП ( чл. 136, ал.1 от ЗУТ) :

цена за жилищно застрояване :

- нискоетажно : 300 лева

- средноетажно : 500 лева

- високоетажно : 1000 лева

цена за нежилищно застрояване :

- нискоетажно : 500 лева

- средноетажно : 1000 лева

- високоетажно : 1000 лева

6. Одобряване или отказ за одобряване на проект за ПУП - план за регулация или изменение на ПУП - план за регулация ( чл. 136, ал.1  ЗУТ) :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

7. Съгласуване на проект за ПУП, подлежащ на одобряване от Областен управител или Министър на регионалното развитие и благоустройството ( чл. 127, ал. 2 и чл. 128, ал. 6 от ЗУТ) :

  цена : 500 лева

  срок : 30 дни

           8. Съобщаване на проект за ПУП, подлежащ на одобрение от Областен управител или           Министър на регионалното развитие и благоустройството ( чл 127, ал.6 и чл. 128, ал. 2 от ЗУТ) :

цена : 100 лева

срок : 30 дни

9. Издаване и заверка на копия от ПУП ( чл. 107, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ ) :

                      цена : 3 лева за заверка на един лист + разходите за копиране

срок : 7 дни

         10. Издаване на заповед съгласно чл. 16, ал. 5 от ЗУТ :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

 ал. 5  Инвестиционни проекти

1. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект ( чл. 141 и чл. 142 от ЗУТ ) :

цена : 30% от цената по ал. 5, т. 3

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 ) : 30 дни

 2. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ ( чл. 142, ал. 6 от ЗУТ)

цена :

- 2 лева за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 300 лева и не повече от 5000 лева

- при комплексен проект без техническа инфраструктура : 2.60 лева за 1 кв.м

  РЗП, но не по – малко от 390 лева и не повече от 6500 лева

3. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на технически и работни проекти ( чл. 141 и чл. 142 от ЗУТ ):

цена :

       - за жилищни сгради : 1.00 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

          и не повече от 1000 лева

- за нежилищни сгради : 2.00 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

   и не повече от 2000 лева

- за преустройства : 30% от цената по ал. 5, т. 3, но не по-малко от 100 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

4. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж по чл. 150 от ЗУТ :

цена : 130% от цената по ал. 5, т. 3

5. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ - при изгубени инвестиционни проекти :

цена : 30% от цената по ал. 5, т. 3

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ ) : 30 дни

6. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект съгласно чл. 154 от ЗУТ :

цена : според РЗП на изменението и цената по ал. 5, т. 3, но не по – малко от 100 лв.

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ ) : 30 дни

7. Представяне на екзекутивна документация по чл. 175 от ЗУТ :

цена : 20% от цената по ал. 5, т. 3, но не по – малко от 100 лева

8. Одобряване или отказ за одобряване на проект по чл. 202 от ЗУТ :

цена : 20% от цената по ал. 5, т. 3, но не по – малко от 150 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

9. Издаване на удостоверение по чл. 202 от ЗУТ :

цена : 50 лева

срок : 14 дни

10. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за базови, комутационни и радиорелейни станции ( чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ ) :

цена : 1000 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

11. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за други съоръжения ( чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ ) :

цена : 5 лева за 1 кв.м застроена площ, но не по – малко от 300 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

12. Съгласуване и одобряване или отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за фотоволтаична централа ( чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ ) :

цена : 0.30 лева за 1 кв.м от площта на всички фотоволтаични панели,

            но не по – малко от 300 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) : 30 дни

ал. 6  Разрешения за строеж

1. Издаване или отказ за издаване на разрешение за строеж ( чл. 148, ал. 2 от ЗУТ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

2. Издаване или отказ за издаване на разрешение за строеж без одобрени проекти ( чл. 147 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

3. Издаване или отказ за издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж ( чл. 154 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

4. Презаверяване или отказ за презаверяване на разрешение за строеж ( чл. 153, ал. 3 от ЗУТ) :

цена : 15 лева

срок : 7 дни

5. Издаване и заверка на копие от строителни книжа ( чл. 107, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ ) :

                      цена : 3 лева за заверка на един лист + разходите за копиране

срок : 7 дни

 ал. 7  Строежи

1. Осигуряване на присъствие на служител при откриване на строителна площадка

    и определяне на строителна линия ( чл. 157, ал.2 от ЗУТ ) :

цена : 50 лева

срок : 14 дни

2. Проверка на съответствието на строеж ( чл. 159, ал.3 от ЗУТ ) :

цена : 150 лева

срок : 3 дни

3. Издаване на удостоверение за завършване на сграда в груб строеж ( чл. 181, ал. 2 от ЗУТ ) :

цена : 150 лева

срок : 30 дни

4. Вписване на технически паспорт на строеж в регистъра ( чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ) :

цена : 10 лева

срок : 7 дни

5. Регистриране или отказ за регистриране на строежи от 4 или 5 категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация ( чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) :

цена :

       - за жилищни сгради : 1 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 300 лева

- за преустройства : 1 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

- за гаражи : 1 лев за 1 кв.м РЗП, но не по – малко от 100 лева

- за обществени сгради и сгради със смесено предназначение : 2 лева за 1 кв.м 

         РЗП, но не по – малко от 300 лева и не повече от 5000 лева

- за производствени сгради : 1.50 лева за 1 кв.м

         РЗП, но не по – малко от 500 лева и не повече от 5000 лева

       - за други строежи, включително съоръжения на техническата

                 инфраструктура 4 и 5 категория : 300 лева

срок : 7 дни

6. Издаване или отказ за издаване на удостоверение за търпимост на строеж ( §16 ал. 1 от ПР на ЗУТ и §127 ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /обн. ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г. ) :

цена : 250 лева

срок : 30 дни

7. Проверка на техническото състояние на строеж ( чл. 195 от ЗУТ ) :

цена : не се заплаща

срок : 30 дни

 ал. 8  Удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ ( чл. 107, ал. 1, т. 5 от ЗМДТ )

1. Удостоверение за идентичност на имот по план :

цена : 40 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 60 лева

срок за бърза услуга : 5 дни

2. Удостоверение за административен адрес :

цена : 20 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 30 лева

срок за бърза услуга : 5 дни

3. Удостоверение за премахната сграда :

цена : 20 лева

срок : 14 дни

цена за бърза услуга : 30 лева

срок за бърза услуга : 5 дни

4. Вписване на регистрирано сдружение на собствениците в публичен регистър на основание   чл. 45, ал. 1 от ЗУЕС и издаване на удостоверение за вписването:

цена : не се заплаща

срок : 14 дни

5. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ - извън посочените по-горе :

цена : 20 лева

срок : 14 дни

ал. 9  Учредяване на право на преминаване, право на прокарване и осигуряване на достъп

1. Издаване или отказ за издаване на заповед за учредяване на право на преминаване ( чл. 192 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева за 1 бр. имот + таксата, определена от комисията по чл. 210 от ЗУТ

срок : 30 дни

2. Издаване или отказ за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване ( чл. 193 от ЗУТ ) :

цена : 50 лева за 1 бр. имот + таксата, определена от комисията по чл. 210 от ЗУТ

срок : 30 дни

3. Издаване или отказ за издаване на заповед за осигуряване на достъп ( чл.194 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева за 1 бр. имот

срок : 30 дни

ал. 10  Преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи ( РИЕ )

1. Издаване или отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти или на РИЕ ( чл. 55, 56 и 57 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева за 1 ( един ) обект

             за кампанийни обекти : 20 лева за 1 ( един ) обект

срок : 30 дни

            2. Одобряване или отказ за одобряване на проект за рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти ( чл. 57, ал. 1 от ЗУТ ) :

                    цена: 50 лева

                 срок: 30 дни

            3. Удължаване или отказ за удължаване на срока на разрешение за поставяне

цена : 30 лева

срок : 30 дни

            4. Издаване или отказ за издаване на заповед за промяна на разрешение за поставяне

цена : 30 лева

срок : 30 дни      

            5. Издаване на заповед за прекратяване на разрешение за поставяне

цена : не се заплаща

срок : 30 дни      

             6. След одобряване на схема за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения – общинска собственост и преди издаване на разрешението за поставяне се заплаща депозит в размер на тройната месечна такса. След изтичане срока на действие на разрешението за поставяне и привеждане на обекта и терена около него в първоначалния му вид внесеният депозит се възстановява. Депозит в същия размер се заплаща и при разрешаване на строителни площадки, като депозитът се възстановява при привеждане на терена в първоначалния му вид.

         ал. 11 Други услуги, свързани с техническите дейности

     1. Внасяне на допълнителни документи :

цена : не се заплаща

срок : определя се в зависимост от срока за извършване на заявената услуга

    2. Издаване на заповед за явна фактическа грешка :

цена : не се заплаща

срок : 14 дни

ал. 12 Мрежи на техническата инфраструктура

1. Одобряване или отказ за одобряване на самостоятелни план - схеми и/или парцеларни планове, както и техните изменения за : ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически,

топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и др. мрежи на техническата инфраструктура ( чл. 64 от ЗУТ ) :

цена : 0.30 лева за 1 лин. метър, но не по – малко от 50 лева и не повече от 300 лева

срок : няма

2. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, приет от  ЕСУТ за нови мрежи на техническата инфраструктура ( чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ) :

цена : 

       - до 100 метра вкл. : 200 лева

- над 100 до 500 метра вкл. : 500 лева

- над 500 до 1000 метра вкл. : 800 лева

- над 1000 метра : 1200 лева   

срок : 30 дни

3. Разглеждане, съгласуване и одобряване или отказ за одобряване на проекти за изграждане на нови, за реконструкция и ремонт на : ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни,нефтопроводни и др. мрежи на техническата инфраструктура      ( чл. 142 ) :

цена : 1 лев за 1 лин. метър, но не по – малко от 100 лева и не повече от 600 лева

срок :

- при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1 ) : 14 дни

- при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 ) : 30 дни

4. Издаване или отказ за издаване на съгласувателно писмо за разкопаване ( чл. 72 от ЗУТ ) :

цена : 30 лева

срок : 7 дни

5. Издаване или отказ за издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията

    на техническата инфраструктура ( чл. 74, ал. 2 от ЗУТ ) :

цена : 1 лев за 1 лин. метър, но не по – малко от 50 лева и не повече от 200 лева

срок : няма

6. Уведомление за извършени възстановителни работи, свързани с разкопаване, във връзка  с издаване на протокол за качество при възстановяване на депозит :

цена : не се заплаща

срок : 14 дни

7. Издаване на заповед за временна организация и безопасност на движението :

цена : 100 лева

срок : 14 дни

8. Издаване на заповед за специално ползуване на пътищата от общинската пътна мрежа, съгласно Наредбата за управление на общинските пътища ( чл. 18 от Закон за пътищата ) :

цена : 100 лева

срок : 14 дни“

 

 

 

§ 2. Разпоредбата на чл. 21 от раздел ІІ от Наредбата има следната редакция :

 

                                                            Раздел ІІ

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл. 21 (1) За ползване на площади, тротоари, улични платна, сгради, съоръжения и  терени с друго предназначение, на които са поставени рекламно-информационни елементи се заплаща такса, както следва:

            1. По издадено разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи без или с електрозахранване върху сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост   

                  цена: 50 лв. за 1 год.

            2. По издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи без електрозахранване върху сгради, имоти и съоръжения - общинска собственост

                 цена: 15 лв./кв.м. на месец          

           3. По издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи с електрозахранване върху сгради, съоръжения и терени - общинска собственост, с използване на електрозахранване от собствен обект или друг собствен източник

                  цена: 15 лв./кв.м. на месец      

            4. По издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи  с електрозахранване върху сгради, съоръжения и терени, общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково

            цена: 20 лв./кв.м. на месец

(2) За ползване на площади, тротоари, улични платна, пазари, тържища, панаири и терени с друго предназначение, на които са разположени преместваеми обекти се заплаща такса, както следва:

            1. По издадено разрешение за поставяне на будки и павилиони за услуга на гражданите :

за града : 3.00 лв./кв.м. на месец

за селата : 1.50 лв./кв.м. на месец

            2. По издадено разрешение за поставяне на будки и павилиони за търговска дейност и за остъклена площ към търговски обект :

за града : 

-          І зона : 10 лв./кв.м на месец

-          ІІ зона :  7 лв./кв.м на месец

-          ІІІ зона и местности “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм”   - 5 лв./кв.м на месец

-          ІV зона и останалите местности    - 3 лв./кв.м. на месец

за селата : 2 лв./кв.м на месец                       

3. По издадено разрешение за поставяне на будки и павилиони за вестници :

за града :

-          І зона : 20 лв./кв.м на месец

-          ІІ зона : 15 лв./кв.м на месец

-          ІІІ зона и местностите “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм”- 10 лв./кв.м на месец

-          ІV зона и останалите местности : 8  лв./кв.м на месец

за селата : 3 лв./кв.м на месец

4. По издадено разрешение за оформени складови помещения към павилиони : 1 лв./кв.м на месец

     5. По издадено разрешение за обособени пунктове за хазартни игри ( тото, лото, лотарии, томболи и др. ) : 20.00 лева за 1 кв.м на месец

6.  По издадено разрешение за поставяне на временни гаражи върху общински терени :

- І и ІІ зона   - 1 лв./кв.м на месец

- ІІІ и ІV зона   - 0.60 лв./кв.м на месец

7. По издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти извън случаите от т. 5 до т. 10 върху общински терени:

На ден :

             - І зона – преместваеми дървени къщички с изградено електрозахранване, предоставени от община Хасково – 1,00 лв./кв.м.

- І  зона - 0.66 лв./ кв.м.

- ІІ зона - 0.36 лв./кв.м

- ІІІ зона и местности “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм”  - 0.26 лв./кв.м           

- ІV зона и останалите местности и селата - 0.24 лв./кв.м

На месец :

- І зона - 12 лв./кв.м

                            - ІІ зона -   7.80 лв./кв.м

- ІІІ зона -   5.40 лв./кв.м

- ІV зона и местности “Лесопарк Кенана”, “Младежки хълм”

                              и останалите местности - 4.20 лв./кв.м

- за селата - 3.60 лв./кв.м        

                   8. Месечните такси по т.11 важат за периода от 01.04. до 31.10., а от 01.11. до 31.03. се заплаща 10% от таксата, ако обектът не функционира.

                   9. За ползване на места с търговска цел при организиране на панаири, събори и празници се събира такса в размер на 3 лева за 1 кв. м. на ден. 

                   10. За ползване на места за поставяне на увеселителни съоръжения се събира такса в размер на 0.36 лева за 1 кв.м на ден.

11. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса, определена на кв.м. на месец в следните размери:

за града :

- І  зона - 0.80 лв.

- ІІ зона и всички останали зони - 0.60 лв.

за селата : 0.30 лв.“

 

§ 3. Отменя чл. 40 от раздел VІ „Такси за технически услуги“.

 

§ 4. Отменя чл. 56, ал.1, т.1, т.2 и т. 12 от глава  ІІІ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

§ 5. Отменя чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24 от раздел ІІ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

§ 6. Отменя § 2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Добри Беливанов/