ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                      ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

               от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение в Глава втора “Местни такси“  -Раздел IX “Такси за

                  издаване на данъчни и други удостоверения и цени на свързани с

                  тях услуги“ на Наредбата за определянето и администрирането на   

                  местните такси и цени на услуги на територията на Община

                  Хасково.

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

         Съгласно действащата редакция на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково в Глава втора “Местни такси “- Раздел IX “Такси за издаване на данъчни и други удостоверения и цени на свързани с тях услуги“, чл.48а регламентира срокове и цени за издаване на данъчна оценка на недвижим имот, както следва:

         „Чл.48 “а” „За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и други удостоверения се заплащат следните такси:

1.     Експресна/2 часа/

-      За недеклариран имот        - 60.00 лева.

-      За деклариран имот            - 40.00 лева.

 

2.     Бърза/24 часа/

-       За недеклариран имот        - 40.00 лева.

-       За деклариран имот            - 20.00 лева.

 

3.     Ускорена /3 дни /

-      За недеклариран имот        - 20.00 лева.

-      За деклариран имот            - 10.00 лева.

 

4.     Обикновена /14 дни /

-      За всички имоти                  - 5.00 лева.

 

         Във връзка с актуализиране на горепосочените текстове с последните изменения на ЗМДТ, касаещи извършване на предвидените услуги и действащите към момента разпоредби на чл.3 от Приложение 2  на ЗМДТ, предлагам да се измени  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково в Глава втора  “Местни такси “- Раздел IX “Такси за издаване на данъчни и други удостоверения и цени на свързани с тях услуги“, както следва:

         Чл.48 “а” „За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и други удостоверения се заплащат следните такси:

1.     Експресна/2 часа/

-      За недеклариран имот        - 60.00 лева.

-      За деклариран имот            - 40.00 лева.

 

2.     Бърза/24 часа/

-       За недеклариран имот        - 40.00 лева.

-       За деклариран имот            - 20.00 лева.

 

3.     Ускорена /3 дни /

-      За недеклариран имот        - 20.00 лева.

-      За деклариран имот            - 10.00 лева.

-       

4.     Обикновена /5 дни /

-      За недеклариран имот        - 10.00 лева.

-      За деклариран имот            -   5.00 лева.

 

         Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното :

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е:    

 

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.3 от Приложение 2 и чл.110, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково,   в частта на Глава втора  “Местни такси“-Раздел IX “Такси за издаване на данъчни и други удостоверения и цени на свързани с тях услуги“, както следва :

 

         §1 Чл.48“а“ придобива следната редакция:

1.     Експресна/2 часа/

-      За недеклариран имот        - 60.00 лева.

-      За деклариран имот            - 40.00 лева.

 

2.     Бърза/24 часа/

-       За недеклариран имот        - 40.00 лева.

-       За деклариран имот            - 20.00 лева.

 

3.     Ускорена /3 дни /

-      За недеклариран имот        - 20.00 лева.

-      За деклариран имот            - 10.00 лева.

 

4.     Обикновена /5 дни /

-      За недеклариран имот        - 10.00 лева.

-      За деклариран имот            -   5.00 лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Добри Беливанов /