ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №352

 

           

        

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Хасково приема решение за поемане на дълг, чрез издаване на безусловна и неотменима банкова гаранция;

2. Поемането на общинския дълг да стане при следните основни параметри по гаранцията: 

a) Вид на дълга: банкова гаранция с наредител община Хасково;

b) Предназначение на банковата гаранция: плащане на целеви средства по договор № 2300-162 от 12 декември 2016г. с предмет: „Ремонт  на официален терен на стадион Хасково“ и „Изграждане на лекоатлетическа писта на стадион Хасково“;

c)Максимален размер на банковата гаранция: 547 173.71 лева (петстотин четиридесет и седем хиляди сто седемдесет и три лева и седемдесет и една стотинки);

d)Валута на банковата гаранция: лева

e)Срок на валидност на банковата гаранция: 31.12.2017г.

f) Бенефициент: Министерството на младежта и спорта;

g)Начин на обезпечение: парични средства;

 

3.  Възлага и делегира права на кмета на община Хасково да подпише всички необходими документи и договори във връзка с издаване на банковата гаранция и във връзка с нейното обезпечаване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на горното решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                              /Таня Захариева/